Thot Smaragdtáblái

“Minden, amit a Földön tesznek vagy mondanak, a magasságokból veszi eredetét, ahonnan az összes lényeges tulajdonság szétárad mérték és egyensúly szerint, így semmi sincs, ami nem fentről származik és nem oda tér vissza.”

Hermes Trismegistos / Thot, az egyiptomiak olyan holdistenként ábrázolták, akinek teste emberi, feje íbiszt formáz és feje felett a holdsarló helyezkedik el.
Szimbóluma a szárnyas kígyós bot.
Ő a bölcsesség, a betűk és az idő istene.

A nőies párja Seshat volt , és felesége Ma’at .
Maat vagy Ma’at az ókori egyiptomi igazság , az egyensúly, a rend, a harmónia, a jog , az erkölcs és az igazságosság fogalmaira utal.
Maat volt az az istennő is, aki személyre szabta ezeket a fogalmakat, és szabályozta a csillagokat, az évszakokat és a halandók és az istenségek cselekedeteit, akik a teremtés pillanatában káosztól hoztak rendet.

Thot volt az egyiptomi mitológiában az írás, a bölcsesség és a tudományok istene, az írnokok pártfogója.
Az orvosok patrónusa is volt, az Ebers-papirusz receptjeit az előszóban neki tulajdonítják.
Mitológiája elég terjedelmes, helye van a Napbárkában, Ré égi csónakjában és jelen van a szív megmérettetésénél, ahol ő jegyzi le az eredményt.
Ő gyógyítja meg Hórusz szemét, amikor az megsérül a Széthtel vívott harcok közben (ez a szem lesz az Udzsat-szem, amit védő-amulettként használtak).
Ő és Szesat, az írás istennője írják fel a fáraó nevét az ised-fa leveleire.
A Piramisszövegekben néha Ő viszi fel szárnyán a halott lelkét az égbe.
Ő a Napbárkában a „Világ Rendjének” őrizője.
Az ókori Egyiptom későbbi történelmében Thoth erősen társult az isteni viták választottbírósági eljárásához , a mágia művészetéhez, az írásrendszerhez, a tudomány fejlődéséhez és a halottak ítéletéhez is.
Fontos szerepe volt az ókori egyiptomi naptár kialakulásában, annak első hónapja is az ő nevét viseli.

Thoth mai szóval élve orvos, génsebész, kutató volt, egyébként pedig egy atlantiszi pap-király, aki az ókori Egyiptomban kolóniát alapított miután az anyaország elsüllyedt.

Különféle testekben, de azonos tudással uralkodott.
Állítólag a mágia segítségével legyőzte a halált és csak akkor távozott a földi megtestesüléséből, amikor ennek elérkezett az ideje.
Miután végleg kilépett a testéből, az egyiptomi panteonban is helyet foglalt.
A bölcsesség isteneként, a tudás feljegyzőjeként tartották számon, hiszen bölcsessége és tudása alapján kétségtelen, hogy isten megtestesülése volt.
Főpapjai vitték tovább azt a tudást, amit az emberekre hagyott, és ők őrizték a Nagy Piramist.

Mielőtt istenként kezdték imádni, ő volt az első nagy egyiptomi filozófus, az Ősi Misztériumiskolák megalapítója, bölcsességét meditatív transzállapotban kapta, több mint 40 könyvet írt.

A Smaragdtábla vagy Tabula smaragdina egy ókori ezoterikus irat, a hermetikus filozófia „alapokmánya”, melyet Hermes Trismegistos / Thot jegyezte le Kr. e. 3600 körül.

Smaragdtábla vagy Tabula smaragdina

A szövege arra ad útmutatást, hogy az ember hogyan használja a rendelkezésére álló mágikus erőket.
A szöveg lényegi gondolata az, hogy tulajdonképpen minden azonos és minden Egy-ből keletkezett; minden gondolatnak és minden természeti dolognak ugyan az a forrása, ha átvitellel is.

Ahogy azt a spirituális tanok is megfogalmazzák, az ember test-lélek-szellem egysége.

A test maga az anyag, melyet látunk ha a tükörbe nézünk.
A test sok korláttal rendelkezik az anyagi világban, és folyamatosan elhasználódik.
Kötelességünk gondozni, mert nélküle életképtelenek vagyunk itt a Földön.
Az anyagi test energiát biztosít a lélek számára.
Természetesen igyekezni kell, hogy jó állapotban tartsuk testünket, de itt komoly korlátok vannak.
Maga Thoth is, aki hosszú életet biztosító spirituális technikákból többet is birtokolt és alkalmazott, többször leszületett, tudatosan, célirányosan.

„A szellem egyetlen mozdulatában benne van az élet összes törvénye.
Egyetlen csepp vízben benne van a végtelen óceán rejtélye.”
(Hermes Trismegistus / Thoth)

A smaragdtáblát a hagyomány szerint egy egyiptomi sírban találták Hermes Trismegistus múmiája mellett.

A beavatott mesterek szerint, ez a tizenkét táblából álló ’könyv’ összefoglalja az egész világ bölcsességét.
A táblák tartalma titkos, de nem azért van titoknak nyilvánítva, mert nem olvashatja bárki, hanem mert tudásanyaguk csak a beavatott hermetikus mágusok számára válik nyilvánvalóvá.

A Smaragd Tábla egyenértékű az Akasha Krónikával és Raziel Könyvével.

Egy aranyládában tartották a templom belső szentélyében és csupán a Hermetikus Arkánum Misztériumiskolájának legmagasabb beavatottjának volt kulcsa hozzá.

A smaragdtáblán lejegyzett tudáson alapszik a keleti és a nyugati mágia, az a „varázslat”, amit alkímiának neveznek.
A táblák nagyon különleges anyagból készültek.
Tizenkét smaragdzöld tábláról van szó, amelyek egy alkímiai transzmutációk során keletkezett anyagból készült.
Elkoptathatatlanok, és ellenállóak minden egyéb anyaggal szemben.
A táblák atommag szerkezete gyakorlatilag stabil, ami azt jelenti, hogy nem észlelhető semmilyen változás benne.
Ez a fizika ionizációs törvényeit meghazudtolja.

Csupán latin nyelven maradt fenn, ám egyesek szerint eredetileg görög nyelven fogalmazták.
A táblákat aranyszínű ötvözetből készült abroncsok fogják össze, az összefogó abroncsokat egy ugyanabból az ötvözetből készült pálca tartja össze.

Felvázolta a művelet (théleszma) teóriáját, amely a mai ismeretelméletnek felel meg.
A tudás, szenvedély által meg kell különböztetni a dolgokat egymástól.
A théleszmán keresztül az ember olyan hatalomra tesz szert, mellyel képessé válik megfogni a megfoghatatlant és átjárni a nehéz tárgyakon, sőt képessé válik kilépni a háromdimenziós térből.
A világ így teremtődött önmagából, az Egyetlen és Minden Létezőből.
Ez a “Nap művelete”.
Ez egyformán jelenti központi csillagunkat, de a Világegyetem központi magvát is.

Paracelsus / orvos, bölcselkedő / szerint 13 mondat az univerzális recept, mely segítségével a dolgok természetes vagy tökéletes állapotba helyezhetők; akár ásványi anyagokról, földi, növényi, állati vagy szellemi dolgokról van szó, nincs különbség.

A 13 mondat:

 • Verum, sine mendatio, certum et verissimum – való, hazugság nélkül, biztos és igaz.
 • Quod est inferius, est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius ad perpetranda miracula rei unius – ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsd.

 • Et sicut omnes res fuerunt ab uno, meditatione unius: sic omnes res natae fuerunt ab hac una re, adaptatione – ahogy minden dolog az egyből származik, az egyetlen gondolatból, a természetben minden dolog átvitellel az egyből keletkezett.
 • Pater eius est Sol, mater eius Luna, portavit illud ventus in ventre suo, nutrix eius terra est, a Föld atyja a Nap, anyja a Hold, a Szél hordozta méhében, Föld táplálta.
 • Pater omnis thelesmi totius mundi est hic – ő a théleszma, az egész világ nemzője.
 • Vis eius integra est, si versa fuerit in terram – ereje tökéletes, ha a földbe visszafordul.
 • Separabis terram ab igne, subtile a spisso, suaviter, cum magno ingenio – válaszd el a Tüzet a Földtől, a könnyűt a nehéztől, tudással, szenvedéllyel.
 • Ascendit a terra in coelum, iterumque descendit in terram et recipit vim superiorum et inferiorum. Sic habebis gloriam totius mundi. Ideo fugiat a te omnis obscuratis – a földről az égbe emelkedik, aztán ismét a földre leszáll, a felső és az alsó erőket magába szívja. Az uralmat az egész világ fölött így nyered el. E perctől fogva előled minden sötétség kitér.
 • Hic est totius fortitudinis fortitudo fortis. Quia vincit omnem rem subtilem, omnemque solidam penetrabif – minden erőben ez az erő ereje, mert a finomat és a nehezet áthatja.
 • Sic mundus cratus est – a világot így teremtették.
 • Hinc adaptationes erunt mirabiles, quarum modus est hic – ez az átvitel varázslata, és ennek ez a módja.
 • Itaque vocatus sum Hermes Trismegistos, habens tres partes philosophiae totius mundi – ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak, mert a világegyetem tudásának mindhárom része az enyém.
 • Completum est quod dixi de operatio solis – amit a Nap műveleteiről mondtam, befejeztem.

A táblák szövegének lefordítására és azok nyilvánosságra hozatalára korunkban került sor.
A ma embere újra képessé válik megnyílni a mágia útja felé.
A fordítások olvasgatása azonban önmagában kevés ahhoz, hogy beavatást adjon bárkinek, ugyanis csak az ér vele valamit, aki már rendelkezik az alapozó tudással.

A tudás három szinten nyilvánul meg, vagyis a táblákon az ókori Atlantisz írásjegyeivel lejegyezve olyan gondolatok találhatóak, melyeknek értelme három síkon válik érthetővé.

 • Az anyag szintjén a betűk nyernek értelmet, tehát képesek leszünk elolvasni a sorokat.
 • A tudat síkján megértjük a szavakat, amiket elolvasunk, így azok összefüggést nyernek.
 • A felettes síkon pedig képessé válunk arra, hogy a leírtakat értve azokat belső tudássá tegyük, majd alkalmazzuk is.

A követkető PDF-re kattintva letölthetővé válik Thot Smaragdtábláinak szövege.

A szöveget ugyanakkor nem vagyunk képesek mai tudásunk szerint tökéletesen értelmezni, mert a benne található analógiák olyan sokértelműek és bonyolultak, hogy a megfelelő kulcsok nélkül az értelmezése lehetetlenné válik. Ilyenkor kell használnunk meditatív technikákat, intuitív tudásunkat.
Mivel a szöveggel együtt nem hagyták ránk a kulcsokat, ezért a valódi jelentése individuális szintre korlátozódik, ami jelen esetben annyit tesz, hogy mindenki máshogyan értelmezi, fejti meg a szöveget.
Attól függ az értelmezés tehát, hogy az egyén milyen ismeretekkel rendelkezik.

2021 Amazing Crystal
MINDEN JOG FENNTARTVA!
Amazing Crystal / amazingcrystal.co.uk / tartalmát (szövegét, ábráit, képeit, stb.) másolni, sokszorosítani csak az Amazing Crystal tulajdonosának írásos engedélyével szabad! Az amazingcrystal.co.uk tartalmát más webhelyen engedély nélkül felhasználni szigorúan tilos!